Wypożyczalnia Samochodów Aneta Wójcik

logo
Szybki kontakt
„ANETTBUS”
Wypożyczalnia Samochodów
Aneta Wójcik
ul. Żeromskiego 19A/3
69-200 Sulęcin
Tel: 510 386 766
E-mail: anett.aw@wp.pl
NIP: 596-152-23-40
Regon: 081116981

Wstęp
1.        Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez ANETTBUS Wypożyczalnia  Samochodów  Aneta  Wójcik
2.        Regulamin określa warunki wynajmu samochodów w umowach zawieranych przez ANETTBUS Wypożyczalnia Samochodów Aneta Wójcik
3.        Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez ANETTBUS Wypożyczalnia Samochodów Aneta Wójcik
4.        W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
5.        Strony:
a) Najemca: Klient
b) Wynajmujący: ANETTBUS Wypożyczalnia Samochodów Aneta Wójcik
6.        W momencie podpisania umowy Klient godzi się na wystawienie faktury imiennej bez  podpisu na siebie lub własną firmę .
Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem
7.        Najemcą samochodu może zostać osoba, posiadająca ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz od co najmniej dwóch lat posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy i która ukończyła  21 lat
8.        W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych w pkt. 7 Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia ewentualnego zadośćuczynienia lub/i odszkodowania.
9.        Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu podpisania umowy wynajmu samochodu do sprawdzenia go przez  Wynajmującego podczas zwrotu samochodu.
Zawarcie umowy
10.        Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie i podpisanie umowy wynajmu samochodu.
11.        Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a) zaakceptowanie przez Klienta obowiązującego Regulaminu
b) spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 7
c) złożenie zamówienia co najmniej 1 dzień  przed planowaną datą odbioru samochodu
12.        W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta do 1 dnia  przed datą wynajmu, anulowanie rezerwacji jest bezpłatne. Jeśli wynajem został opłacony to pieniądze zostaną zwrócone pomniejszone o 5 % opłaty manipulacyjnej.
13.        W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 1 dzień przed  terminem wynajmu lub w przypadku nie pojawienia się po odbiór samochodu opłata za rezygnację wynosi 300 zł. Jeśli wynajem został opłacony to pieniądze zostaną zwrócone po odjęciu opłaty za rezygnację.
14.        W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę  wymogów przewidzianych w pkt. 6 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w kwocie 300 zł. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną.
15.        W wypadku, jeśli Wynajmujący po akceptacji rezerwacji poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania samochodu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania samochodu.

Obowiązki Najemcy
16.        Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
17.        Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówki, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.
18.        Jeżeli Najemca otrzymał czysty samochód, zobowiązany jest umyć go i odkurzyć przy zwrocie, lub zapłacić za te czynności
 50 zł.
19.        Najemca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy szkody (wybicie szyby, awaria ogumienia
nie będąca następstwem wady fabrycznej uszkodzenie  tapicerki bądź innych części pojazdu). Najemca upoważnia firmę ANETTBUS do obciążenia siebie z tego tytułu. Najemca pokrywa również koszty opłat parkingowych oraz ewentualne koszty odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.
20.        W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:
a) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
c) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
21.        Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem w przeciwnym razie Najemca zapłaci 6 zł za każdy brakujący litr.
22.        Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy. Ubezpieczenia podstawowe oraz rozszerzone nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt ściągnięcia samochodu do miejscowości w której został wynajęty w Polsce.
23.        Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
24.        W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
25.        W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt.
Zwrot samochodu
26.        Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym terminie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w wysokości 4 zł za każdy  km od miejsca wydania samochodu do miejsca jego pozostawienia.
27.        Czynsz za najem naliczany jest tylko dobowo lub miesięcznie. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1godziny jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie następnej doby.
28.        Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. W przeciwnym razie samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę wynajmu wg stawki dobowej wymienionej na odwrocie umowy oraz karę umowną w wysokości 50 % tej stawki.
29.        W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
Serwis, awarie
30.        Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Zdawczo Odbiorczym (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy np. utrata gwarancji na samochód.
31.        W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.
32.        Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.
Uszkodzenia, kradzież samochodu
33.        W razie kradzieży samochodu, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego, a w przypadku kradzieży również policję, niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu oraz dostarczyć opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością szkody lub samochodu.
34.        Wynajęty przez Klienta pojazd posiada kompleksowe ubezpieczenie w zakresie OC oraz ubezpieczenie odpowiednie dla samochodów przeznaczonych do wynajmu. W cenie wynajęcia zawarte są koszty ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż najemca odpowiada za materialne szkody jakich nie obejmuje odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa ubezpieczeniowego. Gdyby w trakcie wynajmu doszło do kradzieży pojazdu, użytkujący go jest obciążony kwotą 10% wartości samochodu. Wyjątek stanowi kradzież przedmiotu z parkingu strzeżonego. Natomiast przy szkodzie z AC najemca zostanie obciążony kwotą udziału własnego w wysokości 20% wartości szkody samochodowej. Żadnej roli nie odgrywa tutaj suma wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania. W przypadku gdy szkoda powstała z winy najemcy Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania depozytu w pełnej kwocie do momentu naprawy uszkodzonego pojazdu. Zwrotowi podlega część depozytu pozostała po odliczeniu kosztów: naprawy samochodu, formalnych związanych z naprawą oraz ewentualnych kar
i mandatów. W przypadku kradzieży pojazdu podczas trwania umowy najmu i jednoczesnej odmowy wypłaty odszkodowania ze źródła ubezpieczeniowego najemca zobowiązuje się do pokrycia wartości samochodu wraz z wszelkimi kosztami pobocznymi związanymi z samochodem (spłata całkowita leasingi itp).
35.        W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia opłaty
odpowiedzialności własnej Najemcy, należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę zdarzenia.
Obowiązki Wynajmującego
36.        W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu bez winy  Najemcy, Wynajmujący  zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty za wynajem  wpłaconej z góry za okres w którym samochód nie był używany.
Opłaty
37.        Ceny stawek dobowych znajdują się w cenniku na stronie www.anettbus.pl i ulegają okresowym zmianom.
38.        Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji lub zawarcia umowy.
39.        Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.
40.        Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
Opłaty dodatkowe
41.        Wyjazd poza granice RP    40 zł/dobę
42.        Nawigacja GPS (nie występuje w klasie A )    10    zł/dobę
Kary umowne
43.        Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:
a) szkody mniejszej lub równej 1500 zł  kara umowna równa wartości szkody;
b) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
c) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek,
d) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków,
e) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu,
f) ucieczki z miejsca wypadku,
g) wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w pkt.21
h) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
i) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody
44.        Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka kara umowna - 700 zł
45.        Brak kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka kara umowna - 500 zł
46.        Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu kara umowna - 400 zł
47.        Brak lub uszkodzenie panelu do radia kara umowna - 400 zł
48.        Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu) kara umowna - 500 zł
49.        Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każdy) kara umowna - 200 zł
50.        Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt. 49:
kara umowna - 80 zł
51.        Palenie tytoniu w samochodzie kara umowna - 500 zł
52.        Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt kara umowna - 300 zł
53.        Uzupełnienie paliwa, za każdy brakujący litr kara umowna - 6 zł
54.        Zwrot brudnego samochodu, jeśli przekazany był czysty kara umowna - 50 zł
55.        Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka nieoryginalnego kara umowna - 30 zł
56.        Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego kara umowna - 80 zł
57.        Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem kara umowna - 300 zł
58.        Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej  kara umowna - 250 zł
59.        Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem kara umowna - 2500 zł
60.        Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego kara umowna - 2000 zł
61.        Brak wyposażenia samochodu nie wymienionego w cenniku kara umowna - 2000 zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie.
Postanowienia końcowe
62.        Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie www.anettbus.pl ceny są cenami brutto.

63.         Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.